Phí Cấp Phép Phương Tiện năm 2020

Khu Phúc Lợi Giao Thông (TBD) của Vancouver được thành lập vào năm 2015 như là một phần của chiến lược dài hạn nhằm cải thiện hệ thống đường phố của Thành Phố. TBD được tài trợ bởi phí cấp phép phương tiện địa phương là $40.

Vào năm 2019, các cử tri đầu phiếu đã phê duyệt Sáng Kiến 976 với mục đích loại bỏ phí cấp phép phương tiện địa phương của TBD. Điều này dẫn đến việc nhiều cơ quan chính phủ và các tổ chức vận tải công cộng đã đệ đơn kiện để bãi bỏ I-976 vì cho rằng I-976 vi phạm Hiến pháp tiểu bang.

Trong khi vụ việc vẫn đang được tranh tụng, Sở Cấp Phép của tiểu bang vẫn tiếp tục thu phí cấp phép phương tiện vào năm 2020. Thành Phố Vancouver giữ quỹ tiền này trong một tài khoản riêng trong thời gian này phòng trường hợp chúng cần được hoàn trả. Vào cuối năm 2020, Tòa Án Tối Cao Bang Washington đã hủy bỏ I-976, khôi phục lại nguồn tài trợ TBD của Vancouver.

$5,51 triệu

Tổng doanh thu năm 2020:

Số Tiền Đã Được Chi Tiêu Như Thế Nào?

Do vụ tranh tụng I-976, nên không có khoản thu nào được thu trong năm 2020 đã được chi tiêu. Tuy nhiên, $2 triệu từ khoản phí thu được trong những năm trước đã được phân bổ cho việc xây dựng S.E. của Thành Phố. Dự Án Cải Tạo Đường Phố Thứ Nhất vào năm 2020.

Để phù hợp với chính sách tài chính dùng đến đâu thanh toán đến đó của Hội Đồng Thành Phố Vancouver/Hội Đồng TBD, tất cả khoản thu TBD chưa chi tiêu sẽ được chuyển sang tài trợ cho các dự án giao thông vào năm 2021 và sau đó.

Tìm hiểu thêm về TBD và đọc Báo Cáo Chiến Lược Tài Trợ Đường Phố năm 2020 đầy đủ.