Thuế Bán Lẻ năm 2020

Thuế suất bán lẻ của Vancouver vào năm 2020 là 8,4%. Doanh thu từ thuế bán lẻ được chia cho bốn bên nhận, trong đó có Thành Phố Vancouver.

Doanh Thu Thuế Này Đi Đâu?

Tiểu Bang Washington: 77,4%

Thành Phố Vancouver: 11,9%

C-TRAN: 8,3%

Quận Clark: 2,4%

$47,1 triệu đã đưa vào Thành Phố Vancouver trong năm 2020

Thành Phố đã Chi Tiêu Như Thế Nào?

Cảnh sát: $13,3 triệu (28%)

Cứu hỏa: $11,4 triệu (24%)

Đường phố: $4,2 triệu (9%)

Các Dự Án Chủ Chốt: $4,1 triệu (9%)

Chính Quyền Chung: $3,7 triệu (8%)

Hỗ Trợ An Toàn Công Cộng: $3,2 triệu (7%)

Công Viên & Giải Trí: $3,1 triệu (7%)

Quy Hoạch & Phát Triển Kinh Tế: $1,9 triệu (4%)

Nợ: $1,2 triệu (2%)

Bảo Trì Khu Đất & Cơ Sở Vật Chất: $800.000 (2%)

Hỗ Trợ Cơ Quan Bên Ngoài (Cơ Quan Kiểm Soát Động Vật Quận Clark, Cơ Quan Không Khí Sạch Vùng Tây Nam, Hiệp Hội Nhân Đạo cho Vùng Tây Nam Washington, v.v.): $200.000 (<1%)