Sơ Lược về Thuế Tài Sản Năm 2020 của Quý Vị

Số tiền thuế bất động sản quý vị phải chi trả mỗi năm tùy thuộc vào học khu nơi quý vị sinh sống và giá trị của nhà ở của quý vị.

$399.000

Giá trị nhà ở trung bình vào tháng 12 năm 2020 tại Vancouver

Tôi sống ở...

Các Trường Học Công Lập của Vancouver

Tổng Mức Thu Thuế Tài Sản Năm 2020: $10,23 trên mỗi $1.000 Giá Trị Được Đánh Giá (cao hơn $0,35 so với năm 2019)

Tỷ lệ của Thành Phố: $2,28 trên mỗi $1.000 Giá Trị Được Đánh Giá (thấp hơn $0,08 so với năm 2019)

Tổng số thuế tài sản trung bình đã nộp năm 2020: $4.082

Số tiền đã đi đâu?

Các Trường Học Công Lập của Vancouver: $1.331

Các Trường Học Công Lập của Tiểu Bang: $1.137

Quỹ Chung của Thành Phố Vancouver và Quỹ Nhà Ở Giá Phải Chăng: $908

Quận Clark: $412

Khu Thư Viện: $184

Cảng Vancouver: $109

Tôi sống ở...

Học Khu Evergreen

Tổng Mức Thu Thuế Tài Sản Năm 2020: $10,68 trên mỗi $1.000 Giá Trị Được Đánh Giá (cao hơn $0,76 so với năm 2019)

Tỷ lệ của Thành Phố: $2,28 trên mỗi $1.000 Giá Trị Được Đánh Giá (thấp hơn $0,08 so với năm 2019)

Tổng số thuế tài sản trung bình đã nộp năm 2020: $4.082

Số tiền đã đi đâu?

Học Khu Evergreen: $1.512

Các Trường Học Công Lập của Tiểu Bang: $1.137

Quỹ Chung của Thành Phố Vancouver và Quỹ Nhà Ở Giá Phải Chăng: $908

Quận Clark: $412

Khu Thư Viện: $184

Cảng Vancouver: $109

Thuế Tài Sản Được Nộp của Thành Phố Vancouver năm 2020

$908 (cao hơn $79 so với năm 2019) hoặc $75,67 mỗi tháng

$75,67 mỗi tháng của quý vị được chi tiêu như thế nào?

Cảnh sát: $19,13 (25%)

Cứu hỏa: $16,38 (22%)

Quỹ Nhà Ở Giá Phải Chăng: $7,92 (10%)

Đường phố: $6,01 (8%)

Các Dự Án Chủ Chốt: $5,95 (8%)

Chính Quyền Chung: $5,35 (7%)

Công Viên & Giải Trí: $4,50 (6%)

Hỗ Trợ An Toàn Công Cộng: $4,56 (6%)

Quy Hoạch & Phát Triển Kinh Tế: $2,67 (4%)

Nợ: $1,70 (2%)

Bảo Trì Khu Đất & Cơ Sở Vật Chất: $1,20 (2%)

Hỗ Trợ Cơ Quan Bên Ngoài (Cơ Quan Kiểm Soát Động Vật Quận Clark, Cơ Quan Không Khí Sạch Vùng Tây Nam, Hiệp Hội Nhân Đạo cho Vùng Tây Nam Washington, v.v.): $0,29 (<1%)