Vancouver Thông Qua Những Con Số

189.700

cư dân

50,2%*

Nam giới

49,8%*

Nữ giới

36,9

Độ tuổi trung bình

$66.679/năm

Thu nhập hộ gia đình trung bình

Người da trắng: 78%, Hai hoặc nhiều chủng tộc: 7,1%, Người Châu Á: 5,2%, Khác: 3,5%, Người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phin: 3,3%, Người Hawaii Bản Địa hoặc Người Dân Đảo Thái Bình Dương: 2,2%, Người Mỹ Bản Địa: 0,7%, Dân tộc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha/Latinh: 13,7%

7,4%

thất nghiệp
(tính đến tháng 12 năm 2020)

29,2%

có bằng cử nhân trở lên

13,6%

sống trong cảnh nghèo đói

14,2%

có một chứng khuyết tật

20,8%

nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà

Người Tây Ban Nha: 9,4%, Người Ấn-Âu khác: 5,3%, Người Châu Á và Đảo Thái Bình Dương: 5,3%, Khác: 0,8%

* Khảo Sát về Cộng Đồng Người Mỹ Năm 2019 của Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ không bao gồm các tùy chọn báo cáo không theo giới tính hoặc phi nhị nguyên giới

Nguồn: Khảo Sát Cộng Đồng Người Mỹ năm 2019 của Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, Cục Thống Kê Lao Động Hoa KỳVăn Phòng Quản Lý Tài Chính Tiểu Bang Washington