Thuế Cần Sa năm 2020

Tiểu bang Washington thu một khoản thuế hàng hóa 37% duy nhất đối với việc bán cần sa giải trí.

Một phần doanh thu đó được trả lại cho các thành phố và quận cho phép bán cần sa theo hình thức bán lẻ trong địa bàn của họ. Thành phố hoặc quận quyết định cách chi tiêu doanh tiền thu thuế mà họ nhận được từ tiểu bang.

Tiểu bang thu được $473,9 triệu tiền thuế cần sa vào năm 2020

Số Tiền này Đã Đi Đâu?

Tiểu bang phân bổ doanh thu thuế cần sa giải trí cho nhiều chương trình cộng đồng cụ thể, theo kế hoạch được phác thảo bởi biện pháp hợp pháp hóa năm 2012, Sáng Kiến 502, và chỉ đạo Lập Pháp của tiểu bang. Điều này bao gồm:

  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tiểu bang/Medicaid
  • Quỹ chung của tiểu bang
  • Nỗ lực cấp phép và thực thi
  • Các chương trình giáo dục và phòng ngừa
  • Nghiên cứu cần sa giải trí và thử nghiệm thuốc trừ sâu
  • Chính quyền thành phố và quận

Tìm hiểu thêm trong Báo Cáo Thường Niên Năm 2020 của Hội Đồng Cần Sa và Rượu Tiểu Bang Washington.

$463.070 đã được phân bổ cho Thành Phố Vancouver trong năm 2020 (ít hơn $15.621 so với năm 2019)

Số Tiền Đã Được Chi Tiêu Như Thế Nào?

Hội Đồng Thành Phố Vancouver đã phân bổ doanh thu thuế này cho Sở Cảnh Sát Vancouver để trả lương cho sáu nhân viên cảnh sát.